Abandoning all dharmas take refuge in Me alone

Om Sri Aurobindo saranam mama

Pranam, pranam, pranam